μΉ˜μ¦ˆκ΅°β˜…πŸ§€ is a user on twingyeo.kr. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
μΉ˜μ¦ˆκ΅°β˜…πŸ§€ @cheesekun

(μ•ˆλ“œλ‘œμ΄λ“œλŠ” μ•„λ‹ˆμ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€

Β· Tusky Β· 0 Β· 0